Nasze usługi

Oferujemy Państwu następujące usługi

Badania sprawozdań finansowych

Oferujemy badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich.

Usługi księgowe

Zajmujemy się świadczeniem usług w zakresie rachunkowości na rzecz spółek, przedstawicielstw, fundacji oraz innych jednostek gospodarczych.

Doradztwo podatkowe

Podstawowym celem bieżącego doradztwa podatkowego jest wspomaganie przedsiębiorstw w zakresie podatkowych aspektów zarządzania.

Ekspertyzy ekonomiczne

W ramach tego rodzaju usług oferujemy analizy i opracowania związane z wyceną i sytuacją ekonomiczna firmy.

Audyt środków unijnych

W ramach naszych usług wykonujemy kontrolę finansową wydatków finansowanych z różnych Funduszy pomocowych.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia w zakresie rachunkowości i podatków w formie bezpośredniego instruktażu dla pracowników klienta.

Zadzwoń do nas, przygotujemy ofertę dla Ciebie!

O firmie

Spółka EKSPERT z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 365, została utworzona 24.06.1991r. i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000134513.
Spółka posiada aktualny wpis na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdań finansowych dokonany na podstawie art. 16 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. Nr 121, poz. 592 ze zm.) przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (dawniej Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod pozycją 181.
Posiadamy wszystkie stosowne uprawnienia formalne oraz wysokie kwalifikacje w zakresie świadczonych usług.
Spółka wykonywała badania sprawozdań finansowych, zarówno przedsiębiorstw państwowych jak i spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, osób fizycznych, spółdzielni i banków oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa wg szczególnych procedur.
Zarząd Spółki współpracuje w formie umów cywilnoprawnych z grupą biegłych rewidentów będącymi wspólnikami spółki, o dużym doświadczeniu w zakresie badania sprawozdań finansowych.
Kapitał zakładowy: 62.000,00 zł.
NIP 547-008-39-77
REGON 070015027
Zarząd spółki
Działalnością Spółki kieruje Zarząd w składzie:
Prezes Jadwiga Migalska - biegły rewident, posiada dużą praktykę i doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego, dyrektora ekonomicznego, w prowadzeniu własnej kancelarii w zakresie rachunkowości i doradztwa oraz wykładowca w zakresie rachunkowości i podatków. Wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 9349.

Zaufali nam

Oferta współpracy

Zwracamy się do Państwa z propozycją współpracy w zakresie badania sprawozdania finansowego Waszej Firmy lub skorzystania z innych usług obejmujących:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Sporządzanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych
 • Doradztwa podatkowego
 • Opracowywania dokumentacji podatkowej
 • Sporządzania opinii z badania planu podziału, przekształcenia, połączenia spółek,
 • Audytu środków unijnych.


Spółka Ekspert zatrudnia i współpracuje z doświadczonymi biegłymi rewidentami, których celem pracy jest przekształcanie posiadanej dogłębnej wiedzy w wartość dla dobra klientów, pracowników oraz dobra społeczności w postaci zapewnienia prawidłowości obrotu gospodarczego.

 • W każdej sytuacji działamy tak, aby współpraca z klientami układała się jak najlepiej.
 • Współpracując ze sobą korzystamy z doświadczeń i wiedzy całego zespołu.
 • Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje oraz pomagamy w interpretacji przepisów.
 • Staramy się, aby nasza komunikacja była przejrzysta i wiarygodna.
 • Ponad wszystko staramy się o obiektywność i najwyższą staranność w wykonywaniu naszych usług.


Świadczenie usług przez naszą Spółkę odbywa się głównie na podstawie indywidualnych zleceń. Coraz powszechniejsze jednak staje się zawieranie umów wieloletnich, zwłaszcza w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych. Klienci zawierający umowy wieloletnie, obok gwarancji przeprowadzenia badania w najbardziej korzystnym dla podmiotu terminie, korzystają równocześnie z innych preferencji. Przede wszystkim w trakcie trwania umowy przysługuje im prawo bezpłatnych konsultacji z zakresu zagadnień finansowo-księgowych i podatkowych. Umowy wieloletnie sprzyjają także utrzymywaniu stałego kontaktu z jednostką w ciągu całego roku obrotowego, w kolejnym roku powodują zmniejszenie czasochłonności wykonania niektórych procedur rewizyjnych (np. systemu ewidencji i kontroli wewnętrznej), a stałość składu zespołu badającego ułatwia bezpośredni kontakt i porozumienie z pracownikami.
Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe doświadczenie sądzimy, że możemy być dla Państwa wiarygodnym partnerem, który w sposób rzetelny prawidłowy i terminowy wywiąże się z powierzonych zadań. Mamy także nadzieję, że wykonywanie naszych obowiązków odbywa się z minimalnym zaangażowaniem Pracowników i nie dezorganizuje pracy w Państwa Firmie.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani innymi usługami prosimy o wysłanie zapytania, a nasi pracownicy skontaktują się z Państwem, aby omówić szczegóły realizacji zlecenia. W oczekiwaniu na informację z Państwa strony łączymy wyrazy szacunku.

Ankiety

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o wypełnienie Ankiet (badanie sprawozdania finansowego lub prowadzenie ksiąg rachunkowych) i przesłanie do Naszej Spółki za pośrednictwem e-maila ekspert@ekspert-skwp.pl. Po jej przeanalizowaniu skontaktujemy się z Państwem podając konkretną cenę i termin realizacji zadania.

badanie sprawozdania finansowego

prowadzenie ksiąg rachunkowych

Badania sprawozdań finansowych

W ramach usług audytorskich Spółka oferuje:

 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich, w tym również dla potrzeb Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
 • badanie śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów MSSF w tym również dla celów konsolidacji grupy,
 • przekształcenia sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich na inne standardy np. MSSF,
 • pomoc w przygotowaniu rachunkowości podmiotów do sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF,
 • przeprowadzanie audytu wykorzystania środków unijnych.


Biegły rewident przystępuje do badania sprawozdania finansowego przed jego sporządzeniem. Pozwala to badającemu na włączenie się do prac inwentaryzacyjnych i przygotowawczych, służenie doradztwem, co w efekcie winno przyczynić się do prawidłowego sporządzenia bilansu, skrócenia czasu badania i sprawnego sporządzenia opinii i raportu. Badanie przeprowadzone jest osobiście przez biegłych rewidentów skierowanych przez Spółkę lub przy udziale aplikantów czy asystentów. Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych usług, opracowane przez biegłych materiały – opinia i raport – podlegają obligatoryjnie weryfikacji, którą przeprowadzają wyznaczeni przez Zarząd biegli posiadający największe doświadczenie zawodowe.
Opracowany przez biegłego rewidenta raport z badania sprawozdania finansowego poza oceną prawidłowości poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat, bilansu oraz składników wymienionych w art. 65 ustawy o rachunkowości, zawiera również analizę podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych charakteryzujących efektywność działalności gospodarczej i pozwalającą na ustalenie podstawowych zagrożeń kontynuacji działalności w przyszłości.
Usługi nasze realizowane są w drodze umów rocznych bądź umów wieloletnich. Umowy te powinny być zawarte na przełomie III i IV kwartału, aby biegły rewident mógł wziąć udział w inwentaryzacji składników aktywów i pasywów.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem od nas oferty na badanie sprawozdania finansowego prosimy o wypełnienie Ankiety i przesłanie do naszej firmy

Usługi księgowe

W ciągu ostatnich kilku lat, polskie ustawodawstwo w zakresie podatków i rachunkowości wielokrotnie ulegało zmianie. Z różnych przyczyn interpretacja przepisów prawa może być dość skomplikowana. Większość firm prowadzących działalność gospodarczą potrzebuje doradztwa. Zajmujemy się świadczeniem usług w zakresie rachunkowości na rzecz spółek, przedstawicielstw, fundacji oraz innych jednostek gospodarczych.
Oferujemy usługi w zakresie:

 • prowadzenia księgowości,
 • sporządzania list płac,
 • zarządzania dokumentacją kadrową,
 • sporządzania deklaracji podatkowych,
 • opracowania zasad polityki rachunkowości ( w tym Zakładowego Planu Kont),
 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości,
 • konsultacje.


Usługi księgowe wykonywane są przez osoby posiadające wiedzę i doświadczenie, nad prawidłowym wykonywaniem prac czuwa biegły rewident.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem od nas oferty na prowadzenie ksiąg rachunkowych prosimy o kontakt pod numerem telefonu

Doradztwo podatkowe

Podstawowym celem bieżącego doradztwa podatkowego jest wspomaganie przedsiębiorstw w zakresie podatkowych aspektów zarządzania oraz w zakresie prawidłowego i rzetelnego wykonania obowiązków podatkowych z uwzględnieniem możliwości optymalizacji zobowiązań podatkowych.
W zakresie bieżącego doradztwa podatkowego realizujemy następujące usługi:

 • rozwiązywanie problemów podatkowych,
 • podatkowa interpretacja zaistniałych zdarzeń gospodarczych,
 • analiza umów z punktu widzenia skutków podatkowych,
 • przegląd ksiąg pod kątem prawidłowości rozliczeń podatkowych,
 • przygotowanie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • przygotowanie wystąpień w procesie odwoławczym od wyników kontroli skarbowej.


Przedsiębiorstwom znajdującym się w kluczowych momentach rozwoju, które związane są z transakcjami kapitałowymi, nasza Spółka zapewnia wszechstronne, obiektywne i niezależne usługi doradcze w następujących dziedzinach:

 • usługi w zakresie: łączenia, przejmowania i zbywania przedsiębiorstw, prywatyzacji, wycen oraz opinii o rzetelności warunków transakcji,
 • usługi związane z finansową, ekonomiczną i operacyjną analizą przedsiębiorstw; doradzamy inwestorom w ocenie podmiotu transakcji w zakresie analizy faktycznego stanu przedsiębiorstwa oraz jego wyceny metodą aktywów netto oraz metodą zdyskontowanych strumieni pieniężnych.

Audyt środków unijnych

W ramach naszych usług wykonujemy kontrolę finansową wydatków finansowanych z różnych Funduszy pomocowych (dla przykładu przedsięwzięcia realizowane z Funduszy Unii Europejskiej).
Audyt wykorzystania środków unijnych przeprowadzamy zgodnie z postanowieniami dotyczącymi umów o przydzielenie dotacji finansowanych z funduszy Wspólnoty Europejskiej w ramach zdecentralizowanych programów pomocowych.
Audyt obejmuje następujące zagadnienia:

 • procedury zarządzania i kontroli Projektu,
 • zasady rachunkowości beneficjenta (Projektu),
 • księgi rachunkowe beneficjenta,
 • plan finansowania i harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu,
 • warunki finansowe, zawarte w kontraktach, które zostały podpisane z wykonawcami,
 • przejściowe świadectwa płatności, raporty o postępie prac, zawierające specyfikację wykonanych prac,
 • faktury wystawione przez wykonawców,
 • procedury dokonywania płatności w ramach kontraktów,
 • wyciągi bankowe dokumentujące wpływ środków Projektu oraz potwierdzające zapłaty za faktury wykonawców,
 • miesięczne sprawozdania finansowe dotyczące wydatków kwalifikowanych wraz z deklaracją poniesionych wydatków,
 • raporty z postępów realizacji Projektu.


W wyniku przeprowadzonego audytu przedstawiamy raport zawierający analizę poniesionych wydatków, sposobu wykorzystania zaliczek, zestawienie poniesionych wydatków i przychodów.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia w zakresie rachunkowości i podatków w formie bezpośredniego instruktażu dla pracowników klienta. Szkolenie może być przeprowadzone w siedzibie klienta lub w innych uzgodnionych miejscach.
Celem usługi jest nabycie przez uczestników wiedzy w wybranym obszarze ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego, a także umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Ekspertyzy ekonomiczne

W ramach tego rodzaju usług oferujemy:
- opracowania związane z wyceną wartości przedsiębiorstwa,
- analizy sytuacji ekonomicznej i finansowej firmy,
- analizy płynności finansowej.

Inne usługi

W ramach innych usług wykonujemy:

 • opinie dla Sądów,
 • badanie sprawozdań komitetów wyborczych.
 • badanie planów połączenia, podziału, przekształcenia.
 • obsługa jednostek w procesie połączenia, podziału, przekształcenia w części dotyczącej zadań biegłego rewidenta.

Nasi klienci

Spółdzielnia „DOMENA” w Bielsku-Białej

Spółdzielnia „POKÓJ” w Bielsku-Białej

Sistema Poland Sp. z o.o. w Tychach

Solint-Eniac Sp. z o.o. w Sosnowcu
Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu
Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi „CENTROSTAL” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej
Szczyrkowski Ośrodek Narciarski SA w Szczyrku
Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Bielsku-Białej
MOKATE SA w Ustroniu
MOKATE Sp. z o.o. w Żorach
„Celulozon” Sp. z o.o. w Bielsku-Białej
Zakłady Płytek i Wyrobów Sanitarnych Jacek Pilch w Jasienicy
Drukarnia DIMOGRAF Sp. z o.o. w Bielsku-Białej
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej SA w Katowicach
Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka Spółka z o.o. w Bielsku-Białej
Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej
GT Poland Sp. z o.o. w Skoczowie
Ambra Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach

 

Polparty Sp. z o.o. w Skoczowie
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Grodziec Śląski Sp. z o.o. w Świętoszówce
SKOK „Beskidy” w Bielsku-Białej
Rotsa Sales Direct Sp. z o.o. w Katowicach
Tematrans Sp. z o.o. w Sosnowcu
Fon SA w Warszawie
LONTEX Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w Czechowicach-Dziedzicach
PASSEROTTI Sp. z o.o. w Bielsku-Białej

JUR GAST Sp. z o.o. w Wiśle
ŁAKOĆ Spółka z o.o. MPT w Bielsku-Białej
KELVIN Spółka z o.o. w Bielsku-Białej
THERMACUT Poland Spółka z o.o. w Cieszynie
CARMEN Sp. z o.o. w Jasienicy
OLEK MOTOCYKLE w Bielsku-Białej
LONTEX w Czechowicach-Dziedzicach
SEMPRE FARBY w Bielsku-Białej
DINA HITEX
SKOFF Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach
ELBIS Spółka z o.o. w Bielsku-Białej

Kontakt

EKSPERT Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o.

Adres

ul. Cieszyńska 365, 43-382 Bielsko-Biała

Telefon

Email

NIP

547-008-39-77

REGON

070015027

Numer KRS

0000134513

Konto bankowe

Bank MILLENNIUM SA O/Bielsko-Biała 76116022020000000061779124

Kapitał zakładowy 62.000,00 zł

Formularz kontaktowy

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane Nieprawidłowy adres email
To pole jest wymagane
Twoja wiadomość została wysłana
Niestety, Twoja wiadomość nie została wysłana

Copyright © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed by ShopAid